Doğal kaynakları korumak ve çevreye verilen zararı azaltmak için, enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan elde etmek önemli.

Doğada süregelen enerji akışını kullanarak elde ettiğimiz enerjiye yenilenebilir enerji diyoruz. Nedir bu enerji kaynakları? Özünde, kaynağında doğanın olduğu birçok enerji kaynağından bahsedebiliriz. Güneş enerjisi, hidroelektrik enerjisi, jeotermal enerji, rüzgar enerjisi, biyokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi gibi ilerleyen sayfalarda ayrıntılarına bakacağımız birçok yöntem, yenilebilir başlığı altında sınıflandırılıyor.

Petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtlara bağlı enerji kaynakları da elbette doğadan geliyor. Ancak bu kaynaklar çok uzun süreçler sonunda oluştukları için, biz kullandıkça ister istemez tükeniyorlar. Üstelik tükeniyor, yani yenilenemiyor olmaları tek olumsuz yönleri değil: Bu kaynakları kullandığımızda atmosfere salınan sera gazları, atmosferin ısınmasına yol açarak bugün hepimizin bildiği iklim krizinin şiddetinin artmasına yol açıyorlar.

Hem bu fosil yakıtların tükenecek olması, hem de bu kaynakları tercih etmemiz durumunda atmosferdeki sera gazı miktarının sürekli artıyor olması nedeniyle, yenilenebilir kaynakların neden önemli olduklarını kavrayabiliyoruz. Buna bir de dünya nüfusundaki artışı ve buna bağlı artan enerji ihtiyacını eklediğimizde, döngüsel ekonomi düşüncesinin temel taşlarından biri olan yenilenebilir kaynakların önemi daha da iyi anlaşılıyor olmalı.

Yenilenebilir enerji uzun bir süredir ülkemizin de gündeminde yer alıyor. Bu konudaki durumumuzu görmek için, Çevreyi Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfının (ÇEVKO) düzenlediği 2017 yılındaki Döngüsel Ekonomi Kongresinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan yenilenebilir enerji konusundaki 2023 hedeflerimize bir bakalım. 

Bu grafiği incelediğimizde, ülkemizde yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek adına bazı hedefler konulduğunu görebiliyoruz. Bunlar, somut planlamaları yapıldığı sürece ülkemizin kendi kendine yetebilirliği açısından güzel hedefler. Kaynakların hızla tükendiği dünyamızda var olan kaynakları tüketmek yerine sürekliliğinden emin olduğumuz kaynaklara yönelmek en doğrusu olmalı.

Yenilenebilir enerji tek bir başlık altında ele alınması kolay bir düşünce değil. Güneş, hidroelektrik, jeotermal ya da rüzgar gibi farklı yenilenebilir kaynakların farklı kısıtlamaları ya da avantajları olduğu için, tüm bu üretim yöntemlerini ayrı başlıklar altında ele almamız daha doğru olur. İlerleyen sayfalarda, bu yenilebilir kaynakları teker teker ele alacağız.